วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ (โตเกียว)- อิสระช้อปปิ้ง
21.00 น.

05.50 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว N เคาน์เตอร์ สายการบิน Delta Airline เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อน การเดิน ทางด้านเอกสารและTAGผูกกระเป๋า
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ DL 284 (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)
14.05 น.
ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบ ร้อยแล้ว ... สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามตามอัธยาศัย หรือจะไปช้อปปิ้งห้าง อิออน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย (อาหารค่ำอิสระ) จนได้เวลาท่านกลับเข้าที่พัก.....ที่พัก APA Narita Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง นาริตะ – โยโกฮาม่า - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอาท์เล็ต -ออนเซ็น
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
เดินทางสู่เมือง “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นทีเปิดสู่ โลกภายนอก จึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญ จากต่างประเทศและเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่ เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นท่าทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...นำท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. Champion)รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน
นำท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและ หลายแบรนด์ชื่อดัง แล้วนำท่านสู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและน้ำซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบ ที่ไหนมาก่อน….ให้ท่านได้ “เลือกชมและชิม” ราเม็งสูตรต่างๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย... (อาหารกลางวันบริการท่านละหนึ่งชาม) ได้เวลา เดินทางต่อสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นั่งเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิที่สวยงาม...ที่เกิดจากการก่อตัวของ ลาวาจาก ภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้าแห่ง ที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ชมวิวสวย ของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นำท่านขึ้นสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจาก รอยแยกของแผ่นดิน....ชม “บ่อน้ำแร่” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ...พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณ และเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสิน ค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก TOMINOKO HOTEL หรือ FUJI GARDEN หรือเทียบเท่า
19.00 น.
อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ขาปูยักษ์ หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
วันที่สาม ฟูจิ – สตอเบอร์รี่ – วัดอะซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตร และเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึง เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อย ๆ ปี นำท่านขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ ถึงชั้นไหน)จากนั้นท่านสู่ สวนผลไม้หรือไร่สตอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆ รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย...
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่นครโตเกียว ....นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน” (Asakusa Kannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความ สูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่อง รางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก “โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา... มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นคร กว่างโจว ของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ได้เวลานำท่านสู่ ”ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า….(อาหารค่ำอิสระ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN, ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ อิสระทั้งวัน ช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน พิเศษ!! ไกค์พาชมดอกซากุระกำลังผลิบาน ณ สวนอุเอะโนะ (กรุณาสอบถามช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน) โดยพานั่งรถไฟ JR หรือ Shinkansen (ไม่รวมค่ารถไฟ) และจุดอื่นในกรุงโตเกียว ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว..เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห้าง Diver City Tokyo) เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนำเส้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน,นั่งรถไฟ JR,หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์) หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความ สูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่าง ที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตา ของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม)19.30 น. จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับ การแสดงพลุ อันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมาย ที่สวยงามและสุดแสนประทับใจ….ได้เวลาเดินทางกลับ ***ไม่มีบริการอาหารกลางวันและเย็น**** นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN, ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า วัดนาริตะ – ประเทศไทย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยง
อำลา เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่สนามบินนาริตะแวะเที่ยว“วัดนาริ
ตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไป ด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ“เครื่องราง”
หรือ“ฮู้”ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง
จากนั้นให้ท่านอิสระให้ทางได้ช้อปปิ้ง ณ “เอออน ช้อปปิ้งพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก(อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ไม่ขัดจังหวะในการช้อปปิ้ง)
17.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867
  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
21.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Delta Airline เที่ยวบินที่ DL 283
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ………….
กำหนดเดินทาง มีตั๋วเดินทาง 100%
รับได้
ผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริมพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงเสริมพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พัก ท่านเดียว
2 – 6 มีนาคม 2557
32
37,888.- 
35,888.- 
33,888.-
9,888.- 
6 – 10 มีนาคม 2557
32
38,888.-
36,888.-
34,888.-
9,888.-
9 – 13 มีนาคม 2557
32
39,888.-
37,888.-
35,888.-
9,888.-
13 – 17 มีนาคม 2557
32
40,888.-
38,888.-
36,888.-
9,888.-
16 – 20 มีนาคม 2557
32
40,888.-
38,888.-
36,888.-
9,888.-
20 – 24 มีนาคม 2557**
32
42,888.-
40,888.-
38,888.-
9,888.-
23 – 27 มีนาคม 2557**
32
43,888.-
41,888.-
39,888.-
9,888.-
27 – 31 มีนาคม 2557**
32
45,888.-
43,888.-
41,888.-
9,888.-

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไป ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

ราคาทัวร์รวม
      - ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
      - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
      - โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
      - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
      - ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
      - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
      - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
      - หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์ไม่รวม
      - ? ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
      - ? ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
      - ? ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
      - ? ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
     


หมายเหตุ
      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
     - เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
     - หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,     
        การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง          
        จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ,
        ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
        หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
     - ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
     - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
      จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณา จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมืองจะสอบ ถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ใน การพิจารณาได้แก่
       1 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
       2 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
       3 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
       4 กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
       1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
       2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
       3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
       4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

- กรณี ยกเลิกการเดินทาง
     - แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
     - แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000บาท
     - แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 20,000บาท
     - แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
     - ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอื่นๆ

ค้างคาวทัวร์
สำนักงานค้างคาวทัวร์ กทม. : E-mail : kangkaotour@hotmail.com
76/6 ห้อง 2 ม.4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชั้น กทม. 10170 โทร. 02-882-2669, 09-4496-8819
Design Thip Design