วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
( - / - / -)
21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้า 3 BUSINESS AIR(8B) โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
  วันที่สอง อินชอน – La Provence Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอรี่
(-/L/D)
00.10 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจาก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน..นำท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส..
ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มสีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทำให้ท่านรู้สึกเหมือน ได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบู ชาบู (สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อม น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ใน การทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิด)
บ่าย
นำท่านลงเรือ ข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ……ชมวิวทิวทัศน์ ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อม มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติคเปรียบประหนึ่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว ได้เวลาเดินทางสู่สวนผลไม้หรือไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆ รสชาติหวานกรอบ ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลี และ เครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป) ที่พัก Athenae Suwon Hotel or Windsor Castle Hotel หรือเทียบเท่า
  วันที่สาม วัดวาวูจองซา ทดสอบกิมจิ+สวมชุดฮันบก - เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน
(B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร นำท่านเยี่ยมชมและนมัสการวัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple พระเศียรของ พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่ง ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาว เกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ ในการย่อยอาหารและ ป้องกันโรค ให้ท่านได้ ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาต ิของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลม กล่อม) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญ ท่าน ท่อง ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแม่นับ เป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึกชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
ที่พัก Hotel Dream or Hotel Haedamchae หรือเทียบเท่า
  วันที่สี่ ศูนย์โสม – Cosmetic Gallery - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน –พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - ชองเกซอน - N Seoul
   Tower – ชมโชว์ - เมียงดง

(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด นำท่านชม Cosmatic Gallery ซึ่งมีเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังๆของเกาหลีมากมายให้ท่านเลือกซื้อ ชมบลูเฮาส ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวัง เคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า600 ปี ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้า ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลอง ชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็นที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รัก ให้กับทุกคู่ นำไปคล้อง “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมา คล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” มีเวลา อิสระให้ท่านเดินเล่น(ไม่รวมค่าลิฟต์) พิเศษ!!!!! ชม Fanta stick Show
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำมีเวลานำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการ ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้อง มาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่อง สำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่ม กาแฟในคอฟฟี่ช้อป สไตล์เกาหลี ที่พัก Hotel Dream or Hotel Haedamchae หรือเทียบเท่า
  วันที่ห้า HERB SHOP – RED PINE - AMETHYST - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ
(B/L/-)
เช้า
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร
นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) ที่เป็นที่นิยมของเกาหลีโดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และนำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine )ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วงหรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่าน สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่าง เกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
17.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867
21.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดเดินทาง
ผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริมพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
กรุ๊ป
พักท่านเดียว
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 57
 20,900
19,900 
32 
4,900 
1 - 5 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
2 - 6 มีนาคม 57
18,900
17,900
32 
4,900
3 - 7 มีนาคม 57
18,900
17,900
32 
4,900
4 - 8 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
5 - 9 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
6 - 10 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
7 - 11 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
8 - 12 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
9 - 13 มีนาคม 57
18,900
17,900
32 
4,900
10 - 14 มีนาคม 57
18,900
17,900
32 
4,900
11 - 15 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
12 - 16 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
13 - 17 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
14 - 18 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
15 - 19 มีนาคม 57
20,900
19,900 
32 
4,900
16 - 20 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
17 - 21 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
18 - 22 มีนาคม 57
20,900
19,900
32 
4,900
19- 23 มีนาคม 57
21,900
20,900
32 
4,900
20 - 24 มีนาคม 57
21,900
20,900
32 
4,900
21 - 25 มีนาคม 57
21,900
20,900
32 
4,900
22 - 26 มีนาคม 57
20,900
19,900
32 
4,900
23 - 27 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
24 - 28 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
25 -29 มีนาคม 57
19,900
18,900
32 
4,900
26 - 30 มีนาคม 57
21,900
20,900
32 
4,900
27 -31 มีนาคม 57
21,900
20,900
32 
4,900
28 มีนา -1 เมษา
21,900
20,900
32 
4,900
29 มีนา - 2 เมษา 57
20,900
19,900
32 
4,900
30 มีนา -3 เมษา 57
19,900
18,900
32 
4,900

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไป ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

ราคาทัวร์รวม
      - ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
      - ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
      - ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ /ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
      - ค่าที่พักระดับมาตรฐานพักห้องละ 2 ท่าน
      - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
      - ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
      - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม
      - ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ20 USD หรือ 20,000 วอนต่อท่านตลอดทริป
      - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง,
        รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
      - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหักณที่จ่าย3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
      - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ20กก.)
      - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสาร คือ
          1. พาสปอร์ต
          2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว
          3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
          5.
สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
          6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
      (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ
      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
     - เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
     - หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,     
        การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง          
        จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ,
        ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
     - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
        หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
     - ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
     - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

- กรณี ยกเลิกการเดินทาง
     - แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
     - แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000บาท
     - แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000บาท
     - แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
     - ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000– 10,000 บาทและอื่นๆ

ค้างคาวทัวร์
สำนักงานค้างคาวทัวร์ กทม. : E-mail : kangkaotour@hotmail.com
76/6 ห้อง 2 ม.4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชั้น กทม. 10170 โทร. 02-882-2669, 09-4496-8819
Design Thip Design