:: เงื่อนไขการชำระเงิน ::

   
       เมื่อท่านต้องการจองทัวร์กับเรา
1. โอนเงินมัดจำ 50% วันทำสัญญาเป็นเงินจำนวน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 3-7 วัน
    เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเิงินมายัง 02-8822669 หรือส่งเมล์
    หรือโทร.แจ้งที่ เบอร์ 081-3414693,089-7719170

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่
กรสิกรไทย
ถนนสวนผัก
หจก. ค้างคาวทัวร์
932-2-03453-6

เงื่อนไข
        1. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ใบสัญญา และรายชื่อผู้ที่ร่วมเดินทาง เพื่อทำกรมธรรม์ คุ้มครองเดินทาง
            (1,000,000.-บาท/ท่าน)
        2. รายละเอียดรวมค่าใช้จ่ายระบุมาในโปรแกรมทัวร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดูจากโปรมแกรมที่แนบมา)
        3. แจ้งการเตรียมพร้อม และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้กับผู้ร่วมเดินทางกับท่านให้ทราบทั่วกัน
            (รายละเอียดระบุในใบเตรียมตัว)
        4. พักห้องละ 2 ท่าน กรณีเป็นเลขคี่ เช่น 3 ท่าน รวมเป็น 1 ห้อง มีเตียงเสริมให้ (เฉพาะโรงแรม)
        5. ระบุข้อตกลงเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือโปรแกรม มาในหนังสือสัญญาฉบับนี้ด้วยใน หมายเหตุ ด้านล่างในใบสัญญานี้
        6. อนึ่งหากในวันเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม
             ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ เรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
        7. ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเครื่องดื่ม เช่น เบียร์,โซดา เข้าโรงแรมและบนเกาะค้างคาว (มีจำหน่ายราคากันเอง)
            ยกเว้น สุรา
        8. กิจกรรม , โปรแกรม , เมนูอาหาร อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตามสภาพดินฟ้าอากาศ
            โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้รับบริการเป็นหลัก
        9. ขอยึดถือตามโปรแกรมที่ท่านได้รับจากทางบริษัทฯ พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไข ในหนังสือสัญญามัดจำทุกประการ
            และขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนข้อความ

ค้างคาวทัวร์
สำนักงานเกาะค้างคาว กทม. (ค้างคาวทัวร์) : E-mail : kangkaotour@hotmail.com
76/6 ห้อง 2 ม.4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชั้น กทม. 10170 โทร. 028822669, 081-3414693, 089-7719170
Design Thip Design